worldwide

woanders ist es auch schön


19.07.2018
1019853778277818368 1019853778277818368 - für (provinzialströmische) internet-archäologen: ˙ʇddıןɟǝƃ sʇǝǝʍʇ ǝɹǝsun ǝןןɐ ɹıʍ uǝqɐɥ uǝɹɥɐɾ 01 ɹoʌ ǝʇnǝɥ
#

@vielmetti echo test

@hackr ʇsǝʇ oɥɔǝ