17.07.2016

754590642894934016 754590642894934016 - pokemon neutrality http://www.theverge.com/2016/7/14/12192752/t-mobile-pokemon-go-free-data

/via @theverge #