chronicle

eine chronik in blogs


2008.08
Follow Obama's nomination week Follow Obama's nomination week - Der erste Tweet von YouTube.

Follow Obama’s nomination week at http://www.youtube.com/user…

# youtube