2012

Automaton I
Automaton I wurde als PDF veröffentlicht.

Euromaton
Das Automaton im Euro-Fieber.