hackr.tv

keynotes, talks, ads, etc.


Microsoft Ignite 2018 Keynote with Satya Nadella

Microsoft Ignite 2018 Keynote with Satya Nadella
[→ https://www.youtube.com/watch?v=48Kjm4brpZo ]

Die Keynote von der Microsoft Ignite 2018.

☍ 02.10.2018 | #microsoft