seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke

^ da apple ja 5s gerade hyped usw: 5s anno 2004