28.04.2010

Mozilla Gets It Right, Moves Identity Management Into Firefox Mozilla Gets It Right, Moves Identity Management Into Firefox - Webmonkey über den Account Manager von Mozilla.

/via @webmonkey # ,