shared

ggf. lesenswertes


2009.07
Assessing Nokia’s Competitive Response Assessing Nokia’s Competitive Response - Das hello world posting von Asymco.
/via @asymco #